Реклама

Запитайте у юриста: що нового принесе закон про кооперацію?

Коментарі

0

Аналіз основних положень нового Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» № 819-IX, порівняння їх із попереднім законом, та висновки щодо запропонованих нововведень.

помічник юриста ЮФ Kosovan Legal Group

Різноманітні форми об'єднання малих та середніх агровиробників надають стійкості та конкурентних переваг їх учасникам в умовах повної невизначеності. Фермерські об'єднання у різних країнах відрізняються за організаційно-правовими формами та за способом взаємодії між учасниками, проте доводять свою ефективність на практиці, адже у об'єднань більше можливостей залучити фінансування, придбати необхідну техніку, сформувати значну товарну партію, отримати кращі контракти та доступ до інноваційних технологій! Негативний історичний досвід колгоспів та недосконалість законодавства стримують розвиток кооперації в Україні. Які зміни принесе вітчизняному агробізнесу довгоочікуваний Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» № 819-IX, що вступить в дію з 15 листопада 2020 року?

Чи є поділ залежно від виду діяльності?

На відміну від попереднього закону, який розподіляв кооперативи на виробничі та обслуговуючі, згідно із новим Законом такий розподіл відсутній, пропонується перейти до єдиної організаційно-правової форми — сільськогосподарський (с/г) кооператив!

При цьому с/г кооператив може здійснювати один або декілька видів діяльності. Також його діяльність може бути як з метою одержання прибутку так і без такої мети.

Який обов’язковий строк реєстрації кооперативу?

Новостворений кооператив вважається не утвореним, якщо протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів документи не були подані на державну реєстрацію.

Який захист прав асоційованих членів?

Асоційованим членом кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка не є членом такого кооперативу та внесла вклад у порядку та розмірах, визначених статутом кооперативу. Внесення такого вкладу дає право на отримання прибутку, тому асоційоване членство можливе лише в кооперативі, який діє з метою його одержання. Асоційований член має право дорадчого голосу на загальних зборах кооперативу. Тобто асоційований член це такий собі інвестор без особистої участі в діяльності кооперативу.

З метою захисту прав асоційованих членів новим Законом їм надане право у випадку внесення змін до статуту кооперативу, які стосуються умов повернення частки при припиненні асоційованого членства, не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про відповідні зміни, припинити асоційоване членство у кооперативі на умовах, передбачених статутом кооперативу в редакції, що діяла до дня внесення таких змін. Тобто, асоційований член при виході з кооперативу має право повернути, внесений вклад, на умовах статуту, які діяли до внесення відповідних змін.

Якими мають бути внески до кооперативу?

Члени та асоційовані члени при вступі до кооперативу та засновники при створенні кооперативу вносять вклад, тобто грошовий чи інший майновий поворотний внесок.

Член кооперативу також зобов’язаний внести вступний внесок — майновий або грошовий неповоротний внесок. Розмір такого внеску визначається статутом кооперативу.

Член, асоційований член також може внести, додатковий вклад — добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок.

Розмір та порядок внесення вкладу та вступного внеску визначається статутом кооперативу. Порядок визначення розміру та внесення додаткового вкладу визначається правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативів. На даний момент типових правил для розуміння їх змісту поки не існує, вони ще повинні бути окремо розроблені Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Частка кожного члена кооперативу формується за рахунок його вкладу та додаткових вкладів у разі їх внесення. Облік часток ведеться у грошовій формі щодо кожного члена кооперативу окремо (персоніфіковано). Зважаючи на той факт, що розмір додаткового вкладу впливатиме на частку члена в кооперативі, очевидно їх розмір та порядок внесення повинен бути пропорційним для всіх членів, щоб уникнути розмиття частки інших членів.

У разі виходу, виключення з кооперативу член, асоційований член кооперативу має право на повернення своєї частки натурою, тобто тим майном, яке ним вносилося або грошовими коштами за бажанням, але у розмірі, не більшому за грошову оцінку відповідного майна, проведену відповідно до положень цього Закону

Повернення членам їх частки здійснюється у розмірі, не більшому за загальну суму вступних та додаткових вкладів. Тобто повернення внеску здійснюється не в залежності від вартості майна кооперативу та пропорційно від розміру частки члена, як це відбувається в товариствах.

Чи передбачена можливість членів та асоційованих членів одержувати дивіденди?

Закон поділяє дивіденди на власне дивіденди та патронажні дивіденди за критерієм членства в кооперативі. Так право на одержання дивідендів мають як члени так і асоційовані члени, право на одержання патронажних дивідендів мають тільки члени кооперативу.

Розподіл патронажних дивідендів та дивідендів членам, асоційованим членам кооперативу здійснюються правлінням (головою) кооперативу.

Дивіденди — частина фінансового результату (прибутку) кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, розподілена між його членами, асоційованими членами пропорційно до розміру частки кожного члена, асоційованого члена кооперативу.

Виплата дивідендів може здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки та в інших формах, передбачених статутом кооперативу. Загальна сума дивідендів не може перевищувати 80 відсотків фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, до розподілу (ст. 27 Закону).

Патронажні дивіденди — частина фінансового результату (прибутку) кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, визначена за результатами фінансового року і розподілена у порядку, визначеному Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, між членами такого кооперативу. Розподіл таких дивідендів здійснюється пропорційно до частки кожного члену в обороті з відповідним кооперативом, та/або пропорційно до трудової участі члена кооперативу (у разі якщо статутом сільськогосподарського кооперативу передбачена трудова участь членів кооперативу в його діяльності), але не включає оплатне виконання трудових обов’язків чи надання платних послуг.

Тобто розподіл патронажних дивідендів жодним чином не залежить від розміру частки членів і є своєрідним заохоченням участі в діяльності кооперативу.

Варто звернути увагу, що згідно із Законом у кооперативі одночасно можуть виплачуватися як дивіденди, так і патронажні дивіденди.

Неприбуткові кооперативи, що змінилось?

Однією з основних проблем функціонування кооперативів без мети одержання прибутку за Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» № 469/97-ВР від 17 липня 1997 року, яка існувала до прийняття нового Закону, була невідповідність критеріям неприбуткових організацій, які визначені Податковим кодексом України (далі ПК України). З цієї причини кооперативам досить часто відмовляли в присвоєнні статусу неприбуткового, що загрожувало суттєвими податковими санкціями.

Так, попереднім Законом передбачався розподіл залишку фінансового результату господарської діяльності кооперативу у вигляді кооперативних виплат та виплат на паї. Відповідне положення унеможливлювало визнання кооперативу неприбутковою організацією за вимогами ПК України.

Чи вирішене це питання новим Законом? Новий Закон однозначно вирішив існуючу невідповідність, закріпивши положення про неможливість виплати дивідендів та патронажних дивідендів у кооперативні, який діє без мети одержання прибутку (ч. 5 ст. 25 Закону).

Ще однією складністю у визнанні кооперативів неприбутковими було положення Закону України «Про кооперацію», який врегульовував всі питання, не передбачені Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року. Так перший закон передбачав, що при ліквідації кооперативу майно, яке залишилося після здійснення першочергових виплат, повинно було розподілятися між членами, що прямо суперечить критеріям неприбутковості.

У новому Законі дане правило врегульовано та передбачена можливість не здійснювати такий розподіл майна між членами кооперативу. Тому першочерговим у створенні неприбуткового сільськогосподарського кооперативу будуть саме коректно прописані положення статуту та Правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу.

Які складнощі лишились?

Так основною метою створення неприбуткових кооперативів є в тому числі об'єднання зусиль у реалізації продукції, вирощеної членами кооперативу більшими партіями задля отримання більш вигідних умов.

Однак новим Законом до неприбуткових кооперативів висунуті ще 2 умови, а саме:

  1. кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і надає послуги виключно своїм членам;
  2. кооператив не набуває права власності на сільськогосподарську продукцію, вироблену, вирощену, відгодовану, виловлену або зібрану (заготовлену) його членами — виробниками сільськогосподарської продукції. При цьому власниками сільськогосподарської продукції, що заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени;

Таким чином єдиним способом реалізації продукції членів є її продаж великими партіями на підставі окремих договорів комісії з кожним членом.

На практиці покупці трейдери не йдуть на придбання товару за такими договорами. Це пояснюється тим, що податковий облік та перевірка ризиків все одно повинна проводитися в розрізі кожного окремого виробника, що суттєво збільшує навантаження на покупця при придбанні таких об'єднаних партій та ще й несе додаткові ризики, пов’язані з дійсністю договорів комісії та можливого невдоволення когось із членів з умовами продажу.

7. Який статус діючих кооперативів?

Пунктом 5 перехідних та прикінцевих положень Закону визначено, що сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, підлягають перереєстрації у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання відповідно протягом трьох років з дня набрання чинності новим Законом. Тобто трьох річний строк почав спливати з 15 серпня 2020 року.

Проте, механізму перереєстрації, контролю за перереєстрацією кооперативу, відповідальності за не перереєстрацію кооперативу, у встановлений законодавством строк, не визначено.

Отже, новий Закон істотно покращив рівень правового регулювання сільськогосподарських кооперативів, надав можливість членам, асоційованим членам кооперативу, який діє з метою отримання прибутку, отримувати дивіденди, запровадив гарантії для асоційованих членів, удосконалив порядок створення кооперативів та вступ до кооперативу. Створив можливість вільного вибору виду діяльності кооперативу, полегшив можливість визнання кооперативу неприбутковою організацією. Проте, законом врегульовані не всі питання, які існували раніше, існують певні невизначеності, до того ж для діяльності кооперативу важливими є Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу, які на даний момент не затверджені на державному рівні.Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Увійти Зареєструватися

Comments (0)

Реклама
Реклама
Реклама