Реклама

Запитайте у юриста: що треба знати про створення кооперативів

Що собою являє сільськогосподарський кооператив, які документи необхідні для створення та в чому особливості обслуговуючих кооперативів, розповідає Артем Кузьменко, юрист ЮФ Eterna Law.

старший юрист ЮФ Eterna Law

 

Що собою являє сільськогосподарський кооператив і хто може бути його членами?

- На сьогоднішній день часто постає питання: "що таке сільськогосподарський кооператив і які його ознаки?". Таким чином, щоб краще зрозуміти природу такого кооперативу, розкриємо його особливості: є юридичною особою, що створюється на умовах членства; може створювати як фізичними, так і юридичними особами, визначальною ознакою яких є те, що вони є виробниками сільськогосподарської продукції; створюється на основі вільного волевиявлення та добровільного об’єднання; право членства є індивідуальним, особистим і не може передаватись іншій особі; метою сільськогосподарського кооперативу є проведення спільної сільськогосподарської виробничої діяльності та обслуговування переважно членів кооперативу.

Засновниками, членами кооперативу можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Тобто, сільськогосподарський кооператив може бути створений як громадянами України, які досягли 16-річного віку, так й іноземцями чи особами без громадянства, а також юридичними особами України та іноземних держав, що беруть участь у діяльності кооперативу через своїх представників (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про кооперацію»). Такий нормативний припис можна вважати недостатньо обґрунтованим у зв'язку з тим, що  при створенні і подальшому функціонуванні сільськогосподарського кооперативу його засновники та члени можуть передавати цій юридичній особі земельні ділянки сільськогосподарського призначення у якості пайових внесків. А як відомо, такі землі, відповідно до норм Земельного кодексу України, перебувати у власності іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб не можуть.

Потрібно також знати, що кількість кооперативів, у яких кожна з фізичних чи юридичних осіб може бути членом, не обмежується за умови, що ці кооперативи мають різні напрями діяльності.

Особа, яка бажає вступити до кооперативу, подає заяву на ім’я голови кооперативу і робить вступний та пайовий внески. Порядок вступу повинен бути визначений у статуті кооперативу. Вступний внесок робиться до неподільного фонду і, на відміну від пайового, у разі виходу з кооперативу не повертається. Остаточне рішення про прийняття нового члена кооперативу ухвалюється загальними зборами в порядку, встановленому статутом.

Засновники сільськогосподарського кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу. Тобто, засновники кооперативу не мають жодних переваг перед тими особами, які набули членство у кооперативі пізніше.

Які документи необхідні для створення сільськогосподарського кооперативу?

- Щоб створити сільськогосподарський кооператив, необхідно подати документи з дотриманням вимог ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ст. 8 ЗУ “Про кооперацію” та ст. 4 ЗУ “Про сільськогосподарську кооперацію”. Такими документами є:

  1. заповнена заява на реєстрацію юридичної особи;
  2. рішення про створення кооперативу та протокол реєстрації присутніх осіб, які приймали таке рішення;
  3. статут, що регулює діяльність кооперативу і повинен обов’язково врегульовувати такі питання:  - найменування, тип та місцезнаходження кооперативу; - мета створення і вичерпний перелік видів його діяльності; - склад засновників; - умови і порядок вступу та виходу чи виключення з кооперативу; - права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу; - порядок внесення змін до статуту кооперативу; - порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати; форми участі членів кооперативу в його діяльності; - порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах; - порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок розподілу його доходу та покриття збитків; - порядок обліку і звітності у кооперативі; -порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань; - порядок скликання загальних зборів; - умови і порядок повернення паю; -інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству .

В чому особливість сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу? Який порядок його внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій?

- Варто пам’ятати, що сільськогосподарські кооперативи поділяються на обслуговуючі та виробничі.

Особливістю сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є те, що він НЕ є комерційною структурою. Власники кооперативу водночас є його клієнтами, оскільки вони вступають до нього з метою отримання послуг за найнижчими цінами (або для реалізації своєї продукції за найвищими цінами). На відміну від комерційного підприємства, вони вносять паї у кооператив не з метою отримання дивідендів, а з метою отримання послуг. Таким чином, відносини між кооперативом та його членами-клієнтами не мають комерційного характеру.

Щодо питання засновників та членів сільськогосподарського кооперативу, то ними можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу.

В загальному природа сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу полягає в тому, що це економічна неприбуткова організація, що: належить сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними за демократичними принципами; надає своїм членам ті послуги, які потрібні для власних господарств; не ставить за мету отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств своїх членів.

Головною ознакою обслуговуючого кооперативу є його неприбутковість, яка визначається виходячи із сукупності таких ознак: кооператив надає послуги лише своїм членам; члени кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.

Для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарський обслуговуючий кооператив повинен подати до органу фіскальної служби за місцезнаходженням наступні документи:

-   реєстраційну заяву за формою 1-РН, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37;

-   копії установчих документів (статуту, рішення про створення);

-  копії документів щодо учасників.

Варто зауважити, що строк, протягом якого орган фіскальної служби має прийняти рішення щодо надання статусу неприбутковості, в чинному законодавстві чітко не визначений. 

Як часто в Україні створюються сільськогосподарські кооперативи? Чи потрібні вони в сучасних реаліях?

- За статистикою сьогодні третя частина населення України проживає у сільській місцевості, де налічується понад 4,5 мільйона особистих селянських господарств, які виробляють близько 60% валової сільськогосподарської продукції. Таким чином, питання створення сільськогосподарських кооперативів має неабияке значення в сьогоднішніх реаліях розвитку агропромислового комплексу, оскільки вони є основним джерелом задоволення потреб дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Така організаційно-правова форма господарювання має на меті підтримання малих форм господарювання і є досить популярною  в багатьох країнах світу.

На жаль, одним з стримуючих факторів створення сільськогосподарських кооперативів є недостатня обізнаність сільського населення з позитивними сторонами кооперування. В даному випадку важливу роль відіграє організація інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи серед селян за участю місцевих органів самоврядування, освітян, яка в свою чергу допоможе подолати незнання переваг створення кооперативів, та відкриє перспективи розвитку їхньої діяльності.

Створення сільськогосподарських кооперативів має ряд переваг для населення, що займається виготовленням сільськогосподарської продукції. Завдяки кооперативам зі спільного використання високопродуктивної сільськогосподарської техніки фермери не тільки можуть одержати доступ до неї, але й мають можливість зменшувати індивідуальні витрати на закупівлю технічних засобів, залучати до виконання робіт професійних механізаторів тощо. З цього випливає, що кооперація для селян – це ефективний шлях збереження власного господарства і водночас можливість користуватися вигодами укрупненого підприємства.

В загальному, існування таких кооперативів передбачає такі позитивні аспекти: створення додаткових робочих місць, відповідно, певним чином подолання безробіття; зростання прибутковості особистих селянських та фермерських господарств шляхом задоволення економічних і соціальних інтересів членів-власників кооперативу; покращення демографічної ситуації в сільських поселеннях; покращення соціальної інфраструктури села тощо.

Таким чином, створення і діяльність сільськогосподарських кооперативів є одним із ефективних європейських способів сталого розвитку сільських територій.

Читайте також: 

Запитайте у юриста: що треба знати про емфітевзис?

Запитайте у юриста: що треба знати про купівлю-продаж землі під ОСГ?

Соавтор - Олег Мальський, Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A


Реклама

Реклама

Реклама

Реклама